Jämför bilar

Lagring av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Björkmans Bil (Bertil Björkman Bil AB) är Personuppgiftsansvarig och tar dataskyddsförordningen och integritetsskydd på högsta allvar. För att säkerställa att bolagets hantering av personuppgifter sker på ett korrekt vis har vi tillsammans med Motorbranschens Riksförbund (MRF) tagit fram dokumentation som syftar till att informera dig om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter. All vår behandling av personuppgifter sker utifrån EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

I nedanstående dokument kan du läsa mer om Bertil Björkman Bil AB:s personuppgiftsbehandling.

Information om behandling av personuppgifter (pdf)

Cookies

För att du skall få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida använder vi av oss cookies.

Med hjälp av cookies kan vi på vår egen webbplats bland annat:

  • Spara information om dina val/inställningar.
  • Se till att när du använder funktionen jämför bilar så vet webbplatsen vilka unika bilar du vill jämföra.
  • Se till att när du väljer en produkt i en webbutiken så sparas varukorgen med hjälp av cookies.Du kan då fortsätta att shoppa vidare i webbutiken och se andra produkter utan att den produkt som du har valt i början tas bort. Du kan även besöka andra webbplatser samtidigt och ha kvar din produkt i varukorgen.

Vi har även några externa funktioner som använder Cookies.

  • Google Analytics för att analys av användandet av webbplatsen
  • Google Ads för uppföljning av marknadsföring via Googles annonsnätverk
  • Google Audience Tag för marknadsföring på Bonnier News webbplatser
  • Meta Pixel för marknadsföring via Facebook och Instagram
  • Zoopim/Zendesk för chattfunktionen på webbplatsen

Flera webbläsare erbjuder dig möjligheten att radera cookies från hårddisken i din dator eller blockera alla cookies. Kom dock ihåg att om du raderar eller avaktiverar cookies kan det hända att du måste göra om vissa val på vår hemsida för att visa relevant information.

Copyright

Alla bilder och texter du hittar i Björkmans Bil:s olika kanaler är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt.

Bertil Björkman Bil AB äger, eller har nyttjanderätt till dessa rättigheter. Det är förbjudet att kopiera eller använda text och bild på hemsidan eller i våra andra kanaler, utan tillstånd.

Kamerabevakning

De personuppgifter som inhämtas och behandlas genom kamerabevakning är bild- och videoupptagningar, vilket sker i anslutning till Björkmans Bils anläggningar i Västerås och Örebro. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brottslighet, att hjälpa brottsutredande myndigheter att utreda brott samt för att kunna underbygga rättsliga anspråk.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som inhämtats via kamerabevakning med stöd av intresseavvägning. Det innebär i korthet att Björkmans Bil har gjort bedömningen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Björkmans Bils berättigade intressen, samtidigt som behandlingen inte är alltför integritetskränkande för dig. Våra berättigade intressen vad gäller den kamerabevakning vi utför är, som framgått ovan, att förebygga och utreda brott samt att underbygga rättsliga anspråk. Vi bedömer således att dessa intressen överväger det integritetsintrång som kamerabevakningen innebär för dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer endast att bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen. Som huvudregel kommer uppgifterna att lagras hos Björkmans Bil i upp till en månad från filmtillfället. I särskilda fall kan uppgifterna komma att lagras längre än vad som anges i stycket ovan. Det kan exempelvis röra sig om att bild- och videomaterialet behövs för att polisen begärt att få ta del av detta som bevis i en pågående utredning eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftat om vi behandlar video- och bildinspelningar i vilka du förekommer. Om så är fallet har du dessutom rätt att få tillgång till inspelningarna samt information om hur dessa behandlas av oss. Rätten att få tillgång till inspelningarna är dock inte undantagslös – om andra personer förekommer i inspelningen har vi ingen skyldighet att lämna ut denna till dig om vi bedömer att det skulle vara integritetskränkande för övriga personer.

Dessutom kan det vara så att vi måste lägga ner oproportionerligt stort arbete på att identifiera dig i en inspelning och om så är fallet är vi inte heller skyldiga att lämna ut inspelningen. För att undvika att en sådan situation uppkommer uppmanar vi dig att du, i samband med att du begär att ta del av inspelningar av dig, så specifikt som möjligt anger vid vilken tidpunkt du befann dig i det kamerabevakade området.

Du har under vissa förutsättningar rätt ”att bli bortglömd”, det vill säga att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Observera dock att vi under vissa omständigheter har rätt att neka sådan radering, exempelvis om det finns tvingande skäl för oss att behandla personuppgifterna.

Om du vill göra gällande någon av ovan nämnda rättigheter får vi be dig att kontakta oss, se kontaktuppgifter på sidan Kontaktpersoner. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i innan vi lämnar ut några uppgifter. Eftersom de personuppgifter som är relevanta för denna information utgörs av bild- och videomaterial från kamerainspelningar behöver du även ange vilket eller vilka områden som berörs av din begäran, samt så specifika tidsangivelser som möjligt beträffande när du har befunnit dig inom det kamerabevakade området.

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål, se mer på https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.

Dina sparade bilar.
Jämför bilar